1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaasanseudun Vihreät ry, Vasanejdens Gröna rf ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimialueena ovat Vaasan lisäksi Vaasan naapurikunnat Mustasaari, Laihia, Vähäkyrö, Isokyrö, Vöyri- Maksamaa, Oravainen, Korsnäs ja Maalahti sekä ne Etelä-Pohjanmaan kunnat, joissa ei ole omaa Vihreän Liiton piiriyhdistykseen kuuluvaa paikallisyhdistystä.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisen ja luonnon väliseen tasapainoon sekä yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja ihmisten keskinäisen tasa-arvon saavuttamiseen tähtääviä pyrkimyksiä. Tässä tarkoituksessa yhdistys pyrkii levittämään näiden tavoitteiden saavuttamista edistävää elämänasennetta, vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon, pitämään yhteyttä vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin sekä toimimaan edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrkivien henkilöiden yhdyssiteenä Vaasan seudulla. Ekologiset arvot ovat yhdistyksen toimintaa arvojärjestykseen asettava periaate. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, tekee aloitteita ja kannanottoja, kerää ja välittää tietoa elinympäristömme tilasta, tukee jäsentensä osallistumista yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä koordinoi vihreiden vaalitoimintaa. Yhdistys voi kerätä varoja toimintaansa vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

3§ Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen hallitus ottaa yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki ne, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja suorittavat säädetyt jäsenmaksut. Jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa, kullakin on yksi ääni. Yhdistyksen jäsenet suorittavat kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta määrää syyskokous. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä tai yhdistyksiä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsen maksaa jäsenmaksun viisinkertaisena. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen.

4§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä tai varajäsenistä nimittämisjärjestyksessä on läsnä.

Hallitus kokoontuu säännönmukaisesti kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta tai muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta tehdyt päätökset ja mahdollisesti tapahtuvat äänestykset ilmenevät. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen velvollisuus on:

 1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 3. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset
 4. valvoa yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoitoa
 5. päättää yhdistyksen rahastojen käytöstä huomioonottamalla yhdistyksen kokouksen antamat ohjeet
 6. esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus, tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma samoin kuin tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten
 7. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja pitää jäsenistä luetteloa
 8. hyväksyä yhdistykselle ehdokkaat poliittisiin vaaleihin.

Hallituksen edellä 3. kohdassa mainitusta päätöksestä voi asianomainen hakea muutosta yhdistyksen kokoukselta kirjallisella valituksella, joka hänen on jätettävä hallitukselle 30 päivän kuluessa tiedon saatuaan.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajan tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sanomalehti-ilmoituksella, joka on julkaistu, tai kirjeellä, joka on lähetetty vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kirje voidaan lähettää myös sähköpostilla.

8a§ Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Käsitellään toimintakertomus.
 4. Käsitellään edellisen vuoden tilit tilintarkastuskertomuksineen.
 5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 6. Käsitellään muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 7. Muut esille tulevat asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kokouspäivää.

8b§ Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet.
 4. valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja.
 5. Käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 6. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus.
 7. Valitaan tarpeelliset toimikunnat.
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Muut esille tulevat asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kokouspäivää.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella enemmistöllä. Muutos näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos muutosesityksestä on kokouskutsussa ilmoitettu ja muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestykseen osallistuneista yhdistyksen jäsenistä.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkamisesityksestä on ilmoitettava kokouskutsussa ja purkamispäätöstä tulee kannattaa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänestykseen osallistuneista yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan sellaiseen tarkoitukseen, jonka purkamisesta päättävä kokous katsoo lähinnä vastaavan yhdistyksen tarkoitusperiä.

10§ Muut määräykset

Kunnallispolitiikkaan liittyvissä toimissa noudatetaan kuntalain määräyksiä. Yhdistyksestä on muutoin voimassa mitä yhdistyslaissa on säädetty.